|  ورود  |  دوشنبه 01 آبان 1396
 
 
اهداف و وظایف

شرح وظایف معاونت خدمات شهری به شرح زیر می باشد:

1. تشخيص و تعيين نيازهاي شهر در زمينه‌هاي خدمات شهري و تعيين خط مشي و سياست هاي راهبردي و اجرايي شهرداري درامور مذكور با رعايت اصل تمركز زدايي و صرفه و صلاح شهرداري، محافظت از محيط زيست، حفظ اصول توسعه پايدار و در چارچوب سياست هاي كلي شهرداري‌.

2. ابلاغ برنامه‌ها و سياست هاي مرتبط با امور خدمات شهري به واحدهاي تابعه و نظارت عاليه بر عملكرد آنها و صدور دستورات لازم به‌منظور حسن اداره كليه امور ستادي و اجرايي واحدهاي تحت سرپرستي.

3. مطالعه و شناخت روش‌هاي اجراي برنامه‌هاي مصوب در زمينه امور خدمات شهري باتوجه به وظايف واحدهاي تابعه وانتخاب بهترين روش ممكن جهت انجام وظايف سازمان‌هاو ادارات كل تابعه و صدوردستورالعمل‌هاي لازم دراين مورد.                .
4. بررسي و بازنگري مستمر قوانين، مقررات، ضوابط و استانداردهاي موجود در زمينه خدمات‌شهري.

5. انجام مطالعات و بررسي‌هاي لازم به‌منظور شناسايي مشكلات و نارسائي‌هاي موجود و كمك به تنقيح و كارآمدي قوانين و آئين‌نامه‌هاي مرتبط و موردعمل در سطح سازمان‌ها،ادارات كل تابعه و مناطق شهرداري و تهيه و تنظيم و ارائه پيشنهاداتي درجهت رفع مشكلات و نارسايي‌هاي قوانين و مقررات موجود و ارائه آن به مقامات ذيربط به‌منظور انجام اصلاحات .
 
6. تهيه وتدوين طرح‌هاي فوري و ضربتي براي مقابله با خطرات احتمالي ناشي‌ از حوادث جوي و طبيعي مانند سيل، طوفان، زلزله، بارش‌هاي برف و باران و عنداللزوم ضمن هماهنگي با ساير مبادي ذيربط و اجراي آن پس از ابلاغ ازسوي عوامل اجرايي .                                                 .

7. انجام مطالعات و طراحي و اجراي كليه پروژه‌هاي خدمات شهري باتوجه به اولويت‌ها و نيازهاي تعيين‌شده.

8. نظارت دقيق و مداوم بر حسن اجراي كليه ضوابط و استانداردها و قوانين و مقررات مرتبط با امور خدمات شهري در سازمان‌ها، شركت‌ها و ادارات كل تابعه و مناطق شهرداري .                              .

9. نظارت عاليه بر حسن اجراي كليه برنامه‌ها و طرح‌هاي اجرايي و پروژه‌هاي واحدهاي تحت سرپرستي و راه‌اندازي و هدايت نظام كنترل پروژه درسطح مناطق و سازمان‌ها و پيگيري مداوم در ارتباط با نحوه و چگونگي اجراي طرحها، مشخص نمودن اشكالات و نارسائي‌ها و كشف علل تاخيرهاي اجرايي.

10. جمع‌آوري و تحليل آمار و اطلاعات كليه پروژه‌هاي خدمات شهري .         
11. جمع‌آوري، مستندسازي و طبقه‌بندي كليه اسناد، مدارك و گزارشات مرتبط با حوزه فعاليت.

12. اخذ گزارشات كتبي از واحدهاي تحت سرپرستي به‌منظور كنترل آنها.

13. تهيه گزارش عملكرد از وظائف محوله و ارائه به مقام مافوق و ذيربط.

14. تهيه شاخص‌ها و استانداردها و معيارهاي انجام كار در واحدهاي تابعه و مناطق در راستاي ماموريت‌هاي مرتبط و ابلاغ آن و كنترل و نظارت عاليه بر اجراي صحيح معيارها و استانداردهاي مصوب و سنجش مستمر آنها .                                                                      .

15. تهيه وتدوين برنامه‌هاي كوتاه، ميان و بلندمدت و همچنين آينده‌نگر در راستاي تغيير و تحول و توسعه سازمان‌ها و ادارات كل تابعه باتوجه به رشد و توسعه تكنولوژي، رشد روزافزون جمعيت و به‌ طبع آن بروزرسانی تغيير و تحول در ساختار فيزيكي، اجتماعي، فرهنگي، اقتصادي و... شهر.

16. اتخاذ سياست‌ها و تدابير لازم براي بومي‌سازي تكنولوژي‌ها و فناوري‌هاي پيشرفته در ارائه خدمات شهري.

17. تهيه و تدوين دستورالعمل‌هاي مرتبط با شرايط اضطراري و ايام خاص و مناسبت‌ها و ابلاغ آن براي اجرا به مبادي مربوطه و نظارت عاليه بر عملكرد مناطق همچنين سازمان‌ها و ادارات تابعه در اين زمينه.

18. برقراري ارتباط با دستگاه‌ها و نهادهاي دولتي و غيردولتي مرتبط با مأموريت درچارچوب سياست‌هاي شهرداري.

19. برقراري ارتباط با مراكز علمي و تحقيقاتي و همكاري با مؤسسات و مجامع فعال در امور مديريت خدمات شهري درجهت ارتقاء كمي و كيفي برنامه‌ها و فعاليت‌ها.

20. انجام مطالعات راهبردي درخصوص بكارگيري ماشين‌آلات مدرن در زمينه‌هاي مختلف خدمات شهري از جمله آتش‌نشاني، جمع‌آوري و حمل و نقل و دفع زباله و ضايعات و... همزمان با فرايند مكانيزاسيون خدمات شهري و متناسب با رشد و توسعه تكنولوژي .                             
 
21. نظارت بر حسن استفاده از وسايل نقليه موتوري باتوجه به نيازها و مطابق برنامه.

22. برنامه‌ريزي براي اجراي قانون مديريت پسماند و اتخاذ سياست‌هاي بهينه در زمينه نحوه محاسبه و اخذ بهاي پسماند و نظارت بر چگونگي هزينه‌ كرد آن.

23. اتخاذ سياست‌هاي راهبردي و اجرايي مناسب در راستاي كاهش توليد پسماند و بهره‌برداري مناسب و مجدد از پسماندهاي قابل بازيافت.
 
24. برنامه‌ريزي براي بكارگيري روش‌هاي نوين پردازش، بازيافت و تبديل مواد، استحصال، بهره‌برداري و مديريت بهينه فرآورده‌هاي پسماند ازطريق سازمان ها و نهادهاي ذيربط.

25. اجراي سياست تمركززدايي و تهيه برنامه‌هاي لازم جهت واگذاري امور مرتبط با خدمات شهري درقالب برون‌سپاري و يا به بخش خصوصي در سطح سازمان‌ها و ادارات كل تابعه و مناطق شهرداري و اعمال نظارت عاليه بر اجراي سياست‌ها و دستورالعمل‌هاي فوق در واحدهاي تابعه.

26. تهيه و صدور شيوه‌نامه‌ها، نظام نامه‌ها و دستورالعمل‌هاي فني و اجرايي لازم در زمينه بهره‌گيري مناسب از ظرفيت بخش خصوصي در خدمات شهري.

27. اتخاذ تدابير مناسب در راستاي حفظ اصول توسعه پايدار و حفاظت از منابع زيست‌محيطي و بكارگيري استانداردهاي محيط زيست.

 
28. برنامه‌ريزي در زمينه نحوه جلب و جذب مشاركت‌هاي اجتماعي و مردمي دراجراي امور مرتبط و اجراي برنامه‌هاي آموزشي اعم‌از تخصصي و عمومي جهت شهروندان و سازمان‌هاي تابعه و مناطق در زمينه وظايف محوله و همچنين فرهنگ‌سازي و اطلاع‌رساني در امور خدمات شهري.

29. جذب،نگهداشت و ارتقاء و كيفي‌سازي نيروي انساني واحدهاي تابعه و تدوين واجراي برنامه‌هاي آموزشي به‌ منظور بالابردن سطح دانش فني و علمي كاركنان و مديران تابعه.

30. نظارت بر حسن عملكرد واحدهاي شهرداري براي جلب مشاركت و تعامل با شهروندان در امور خدمات شهري.

31. تشكيل جلسات منظم با مديران و احدهاي تابعه به منظور ايجاد هماهنگي كامل بين آنها و صدور دستورات لازم درجهت ايجاد هماهنگي هرچه بيشتر و نظارت بر اين امر.

32. نظارت و بازرسي‌هاي لازم (اعم‌از مداوم و دوره‌اي) از سازمان‌ها و ادارات كل تابعه و ساير واحدهاي تابعه در مناطق و اخذ گزارش‌هاي ذيربط.

33. تعيين اهداف و راهبردهاي شهرداري در زمينه ارائه خدمات شهري.

34. راهبري، هدف‌گذاري و مطالعه و پيش‌بيني نيازهاي شهر در زمينه امور خدمات شهري و تهيه و اجراي برنامه‌ها و طرح‌هاي توسعه‌اي به‌منظور تأمين تأسيسات و تجهيزات شهر و زيرساخت‌هاي لازم درامور مرتبط با خدمات عمومي و زيست‌محيطي، اقتصاد شهري، ساماندهي صنايع و مشاغل و صنوف، ايمني و پيشگيري و... در راستاي اجراي برنامه‌ها و طرح‌هاي جامع واسناد بالادستي ازطريق مجموعه تحت پوشش.

35. سياستگذاري در زمينه حفظ، توسعه و گسترش فضاي‌سبز و جنگلكاري شهر .

36. راهبري و سياستگذاري در زمينه‌هاي امور زيباسازي و سيما و منظر شهري .

37. اتخاذ سياست‌هاي اجرايي لازم درخصوص احداث، توسعه و ساماندهي آرامستان‌هاي شهر.

38. تهيه و پيشنهاد شرح وظايف واحدهاي تابعه و ارائه به مقام ذيصلاح جهت تصويب.

39. بررسي و تاييد سازمان و تشكيلات اداري سازمان‌ها و همچنين ادارات تابعه.

40. اعلام نظر درخصوص انتصاب كليه عوامل شاغل در سطوح مديريتي مرتبط با موضوعات خدمات شهري من‌ جمله معاونين امور شهري و فضاي‌سبز مناطق .